BBC Finnish Section, 20.1.1989 **** Etusivulle

Thatcheriläinen hegemonia

Stuart Hall, The Hard Road to Renewal: Thatcherism and the Crisis of the Left. Verso 1988.

Juonto: Stuart Hall on jamaikalaissyntyinen yhteiskuntatieteilijä, joka on kirjoituksillaan pyrkinyt elvyttämään vasemmistolaista ajattelua thatcheriläisessä Englannissa. Tapani Lausti tarkastelee professori Hallin hiljattain julkaistua artikkelikokoelmaa The Hard Road to Renewal — Uudistumisen vaikea tie. Kirjan alaotsikko on "Thatcherismi ja vasemmiston kriisi".

Margaret Thatcherin poliittinen nousu syvensi entisestään Britannian vasemmiston aatteellista sekasortoa. Vaikeudet olivat alkaneet syventyä 70-luvulla, kun sodanjälkeinen teollinen kulttuuri, johon Labourin ajattelu oli ankkuroitunut, alkoi hitaasti kadota puolueen kykenemättä suhteuttamaan tätä muutosta poliittiseen ajatteluunsa. Teollisuuden ammattirakenteen syvät muutokset heikensivät työväenluokan vanhoja solidaarisuuden siteitä. Labourin teknokraattinen, valtiokeskeinen aatteettomuus jätti tilaa vaihtoehtoiselle ideologialle ohjelmalle.

Thatcherismistä tuli aate, joka osasi puhutella hajoavan työväenkulttuurin synnyttämiä pettymyksen tunteita. Professori Stuart Hall antaa paljon painoa tälle thatcherismin aatteelliselle sisällölle. Hän kutsuu thatcherismiä autoritaariseksi populismiksi. Hall on joutunut väittelyyn niiden vasemmistolaisten kanssa, jotka kiistävät thatcherismillä olleen suurta vaikutusta kansan ajatteluun. Hall ei kiistä sitä, että Englannin vaalijärjestelmä antaa Thatcherille kohtuuttoman vahvan aseman; saavathan konservatiivit äänistä vain noin 40 prosenttia. Tämä ei kuitenkaan Hallin mielestä estä thatcherismiä kohoamasta yhteiskunnallista hegemoniaa tavoittelevaksi poliittiseksi ohjelmaksi.

Tällä italialaiselta vallankumoukselliselta Antonio Gramscilta lainaamallaan käsitteellä Hall tarkoittaa kykyä ohjata ajan politiikkaa uusiin uomiin. Yhteiskunnallista hegemoniaa tavoitteleva liike yrittää hankkia itselleen riittävää auktoriteettia muokatakseen yhteiskuntaa suosiolliseksi ohjelmalleen. Hallin mukaan thatcherismi on merkinnyt uuden sisällön antamista ns. terveelle järjelle, tuolle kuuluisalle brittiläiselle common sensille. Thatcher on vaikuttanut siihen tapaan, millä britit kokevat sellaisia käsitteitä kuten "vapaus", "valinta", "kansa", "yleinen hyvä" — ja ennen kaikkea siihen mitä tarkoitetaan englantilaisuudella.

Vasemmiston tulisi Hallin mielestä oppia thatcherismiltä, että aikamme politiikan on oltava ideologista tai muuten se on vailla vetoavaa sisältöä. Thatcherismi on tarjonnut briteille näkemyksen tulevaisuudesta historiallisella hetkellä, jolloin vasemmisto on tällaisen näkemyksen kadottanut. Tässä piilee thatcheriläisen uusoikeistolaisuuden voima.

Vasemmisto on reagoinut ahdinkoonsa joko ajautumalla vanhoihin turvallisiin dogmeihinsa tai etsimällä itselleen elintilaa thatcherismin omasta aatteellisesta piiristä. Hallin mielestä vasemmisto voi saada itselleen uskottavuutta ainoastaan hahmottamalla vaihtoehtoisen näkemyksen tulevaisuudesta.

Syvät taloudelliset, sosiologiset ja kulttuurin muutospaineet muokkaavat brittiyhteiskuntaa. Thatcherismi ei näitä paineita luonut, mutta se on osannut valjastaa ne oman poliittisen strategiansa palvelukseen. Vasemmiston täytyy myös kyetä ymmärtämään näitä muutospaineita, Hall sanoo. Vasemmistolainen ajattelu on ankkuroitunut liikaa perinteellisen teollisuusyhteiskunnan rakenteisiin. Se ei ole riittävästi ottanut huomioon teollisuuden organisaatiossa tapahtuneita muutoksia. Siirtyminen raskaasti liikuteltavista teollisuusyksiköistä joustavampaan työn organisoimiseen, joustavampiin hierarkioihin, on muutosprosessi, jolle thatcherismi on antanut oikeistolaisen poliittisen tulkinnan. Valtionyhtiöiden yksityistämisellä Thatcher on antanut teollisuusrakenteen muuttumiselle oikeistolaisen, markkinavoimiin nojaavan muodon.

Vasemmisto on vain hitaasti kyennyt ottamaan etäisyyttä vanhoihin valtiokeskeisiin yhteiskuntanäkemyksiinsä. Hall sanoo vasemmiston valtiokritiikin olevan vielä äärimmäisen alkeellisella tasolla. Labourilla ei ole aavistustakaan siitä, mitä uuden historiallisen projektin hahmottaminen liikkeeltä edellyttää. Sen käsitys politiikasta on byrokraattinen. Hallin mielestä Työväenpuolueen tulisi kansalaisten byrokraattisen holhoamisen sijaan pyrkiä syventämään poliittista osallistumista. Politiikan tulisi olla kansalaisten kasvavaa kykyä osallistua elämäänsä koskevaan päätöksentekoon.

Stuart Hall sanoo Englannin vasemmiston olevan historiallisen valinnan edessä: Sen on valittava joko thatcheriläinen tulevaisuus — tai sen on kyettävä kuvittelemaan sille vasemmistolainen vaihtoehto.


Ks. myös:

Kulttuurien yhteentörmäykset nostattavat rasistisia ja etnisiä puolustusmekanismeja

Ydin 1992

 

[home] [focus] [archive]